Profil

Cieľavedomý advokát, ktorý úspešne absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktoré ukončil v roku 2009. Od roku 2009 je členom Slovenskej advokátskej komory. V roku 2011 na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave úspešne zložil rigoróznu skúšku v študíjnom odbore pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia a bol mu priznaný titul doktor práv.

JUDr. Martin Žilka má rozsiahle skúsenosti aj v oblasti civilného procesného práva a  poskytovania právneho poradenstva v obchodných a občianskoprávnych veciach, sporová a nesporová agenda z oblasti občianskeho, pracovného práva a trestného práva, a to vrátane procesného zastupovania klientov v riešení sporov. Zaujíma sa aj o pracovné právo a o oblasť vymáhania podhľadávok. Ovláda anglický jazyk.