Rodinné právo

JUDr. Martin Žilka nadobudol praktické skúsenosti z oblasti rodinného práva za viac ako dekádu doterajšieho pôsobenia v advokácii.

Pre našich klientov zabezpečujeme zastupovanie:

 • v konaniach o rozvod manželstva,
 • zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom
 • zastupovanie určenie vyživovacej povinnosti, úprava vyživovacej povinnosti, určenie a úprava styku s mal. dieťaťom a pod.
 • zastupovanie v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva
 • v konaní určenie / zmenu o vyživovacej povinnosti medzi manželmi a príspevok na výživu rozvedeného manžela,
 • v konaní o určenie alebo zapretie otcovstva k dieťaťu, v konaní o nariadenie návratu mal. dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu.

Samozrejmosťou je príprava návrhu na rozvod manželstva, návrhu na určenie  zvýšenie resp. zníženie výživného na maloleté dieťa, vypracovanie návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva, rodičovskú dohodu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, dohodu o vyporiadaní BSM a pod.

Rozvod a úprava rodičovských práv a povinností

Rozvod manželstva nikdy nie je ľahkým krokom o to viac, keď z manželstva pochádzajú deti. Bez ohľadu na to, či je rozvod komplikovaný alebo jednoduchý, prevediem Vás celým procesom, za súčasného zohľadnenia potrieb klienta.

V prípade, ak z manželstva pochádzajú (maloleté) deti pomôžem Vám správne sa rozhodnúť, aby bol kladený dôraz aj na potreby (maloletých) detí, ktoré sú mnoho krát pod vplyvom emócii na okraji záujmu rozvádzajúcich sa rodičov, resp. nereflektujú skutočné potreby, život a záujmy maloletých detí.

Právne služby:
 • zastupovanie v rozvodovom súdnom konaní,
 • zastupovanie o zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti,
 • určenie a zmena vyživovacej povinnosti pre povinného rodiča,
 • úpravy styku rodičov s maloletými deťmi,
 • zastupovanie o zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti,
 • vypracovanie návrhu mimosúdnej dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zastupovanie v súdnom konaní o vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov,
 • právna pomoc v prípadoch domáceho násilia a iné

Ak potrebujete pomôcť, neváhajte a dohodnite si konzultáciu.

Nefungujúce rodinné vzťahy so sebou často prinášajú aj potrebu riešenia situácie maloletých detí.

S čím Vám môžem pomôcť:
 • zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov,
 • úprava striedavej osobnej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa,
 • úprava styku, resp. stretávania jedného rodiča s dieťaťom,
 • obmedzenie alebo zákaz styku s maloletým dieťaťom,
 • určenie vyživovacej povinnosti,
 • riešenie problémov spojených s neplatením výživného,
 • trestné oznámenie pre zanedbanie povinnej výživy a ďalšie,
 • zvýšenie alebo zníženie vyživovacej povinnosti,
 • určenie otcovstva,
 • osvojenie maloletého dieťaťa,
 • výkon rozhodnutí o výchove maloletých detí a iné