Právne služby

Advokát JUDr. Martin Žilka poskytuje právne služby s osobitným odborným zameraním na právne vzťahy týkajúce sa občianskeho, obchodného, rodinného, trestného, pracovného a správneho práva.

Bohaté praktické skúsenosti so zastupovaním klientov v mimosúdnych konaniach, v konaniach pred súdmi a správnymi orgánmi nám v spojení  s maximálnym úsilím pri poskytnutí kvalitného právneho poradenstva umožňuje, aby sme klientovi poskytli právne poradenstvo zodpovedajúce najvyššiemu profesijnému štandardu.

Advokát JUDr. Martin Žilka disponuje rozsiahlymi možnosťami ako zabezpečiť pre svojich klientov komplexný rozsah právnych služieb, a to najmä v nasledovných oblastiach:

Riešenie sporov, zastupovanie klienta 

Našim klientom poskytujeme právnu pomoc pri riešení a urovnávaní sporov predovšetkým pri zastupovaní klientov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a tretími stranami, ako aj s tým súvisiacimi podaniami v mene klientov, spisovania potrebných listín a pod. Advokáti zabezpečujú právnu pomoc v celom rozsahu podľa platného tuzemského ako aj medzinárodného práva.

Právne vymáhanie pohľadávok

V oblasti poskytovania právnych služieb klientom sa špecializujeme na predsúdne a súdne vymáhanie finančných pohľadávok, ako aj zastupovanie klientov v konkurzných a exekučných konaniach. Advokát disponuje rozsiahlymi skúsenosťami so zameraním na právne vymáhanie pohľadávok, ktoré pozostáva z komplexného vedenia tejto agendy klienta voči jeho dlžníkom.

Pri týchto službách využívame relevantné právne postupy a nástroje vo vzťahu k dlžníkom klienta, pričom v plnom rozsahu zabezpečujeme všetky náležitosti spojené so súdnym konaním týkajúcim sa konkrétnych sporov  o zaplatenie pohľadávok. V konkurzných konaniach zabezpečujeme vykonávanie kontroly nad činnosťou správcu konkurznej podstaty pri zastupovaní klientov ako konkurzných veriteľov.

Poskytovanie právnych služieb v oblasti pracovného práva

JUDr. Martin Žilka poskytuje svojej klientele právne služby aj v oblasti pracovného práva.Za viac než dekádu poskytovania právnych služieb v tomto odvetví sme získali potrebné skúsenosti v danej problematike, a to najmä  pri vypracovávaní právnych rozborov a analýz rôznych právnych problémov. Advokát v tejto oblasti taktiež aktívne zastupuje klientov v konaniach pred súdmi, a to aj pri riešení mimoriadne náročných a zložitých súdnych sporov.

Právo obchodných spoločností

Advokát je z titulu svojho povolania oprávnený poskytovať služby podnikateľským subjektom, súvisiace so získaním oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti, so zakladaním, zmenami a zrušením obchodných spoločností a družstiev, vrátane registrácie v príslušných registroch. Klient, ktorý takéto úkony zverí do našich rúk tak nielen, že získa profesionálne a kvalitné služby, ale súčasne nenesie riziko sankcií ak by takú agendu zveril neadvokátovi (problém tzv. pokútnictva)